Informatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over onze school.

School

Over het ontstaan en de vorm van onze school.

De school, aan de Hoofdweg nummer 42 in Kolham, is gehuisvest in een gebouw dat een aantal verbouwingen heeft ondergaan. Het gebouw is oorspronkelijk als kleuterschool in 1956 gebouwd. De lagere school was gevestigd aan de Hoofdweg. Al vanaf 1630 heeft Kolham een lagere school. In 1990 is het gebouw van de kleuterschool uitgebreid. De lagere school kwam er bij in. Kleuterschool en lagere school gingen samen verder als basisschool Oetkomst. De school is rustig gelegen aan een laantje naar de Hervormde Kerk, in de nabijheid van het multifunctioneel centrum " 't Mainschoar", waarin zich o.a. het gymnastieklokaal en een gezondheidscentrum bevinden.

Per 1 oktober 2018 zitten er 83 leerlingen op de Oetkomst. In het najaar van 2018 heeft een team van personeelsleden, gemeente functionarissen en de wethouder van onderwijs zich gebogen over een splinternieuwe school. Met een compleet onderwijscentrum als voor-tussen en naschoolse opvang. Ook zal de Peuterspeelzaal “Net Dröge” van Kids First in het pand gehuisvest zijn. Dit alles moet klaar zijn begin 2020. Naast de directeur zijn er 8 groepsleerkrachten en 2 vakleerkrachten aan de school verbonden.

Missie

Wat we belangrijk vinden.
Wij vinden het erg belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen kinderen. Wij willen een Human Dynamicsschool worden. Vanaf het cursusjaar 2010-2011 hebben wij ons verdiept in Human Dynamics. Human Dynamics is een theorie die de verschillen tussen mensen verklaart. Door inzicht te hebben in deze verschillen kan ons onderwijs nog beter afgestemd worden op het kind. Bij Human Dynamics onderscheiden we drie grote verschillen, er zijn drie manieren om de wereld te zien: – emotioneel: voelen, interactie tussen twee, relatie, vernieuwen, verbinden, ik…. mijn…. – mentaal: denken, stilte en alleen, overzicht, waarom, samenvatten, kiezen, het…. men…. – fysiek: maken, samen doen in de groep, samenhang, praktisch en compleet maken, wij….onze…. Ieder mens heeft deze drie principes in zich, echter de volgorde is bij iedereen verschillend. Er is altijd sprake van een combinatie van twee principes, het derde principe staat het verste weg en is het ontwikkelpunt. Human Dynamics is het uitgangspunt voor:
communicatie
Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met de ouders. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken en gelegenheid geven tot reactie vinden wij erg belangrijk voor een goede en heldere communicatie.

Team

De samenstelling van ons team.

Directie

De directie van de school bestaat uit de directeur (dhr. Richard Wouda) en de bestuurder van Stichting OPOS; Mevrouw Hester van Gorkum.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn belast met lesgevende taken. Zij verzorgen het onderwijs in de groepen en nemen bepaalde schooltaken voor hun rekening.

Intern begeleider (ib-er)

De intern begeleider coördineert alle speciale zorg die aan leerlingen gegeven wordt.

Kinderraad

De invloed van uw kind op school.
De kinderraad bestaat uit gekozen leerlingen. Vanaf groep 4 zit vanuit elke groep 1 leerling in deze raad. Zonder tegenbericht komt de kinderraad om de 6 á 7 weken bij elkaar. School problemen worden besproken, aanbevelingen kunnen gegeven worden of zij spreken wensen uit. Van kerstdiner tot spiegels aan de wand in het toilet. Alles mag voor bij komen.
  • Agenda Kinderraad 28-03-2019

  • Agenda Kinderraad 25-02-2019

  • Agenda kinderraad vergaderingen 08-11-2018

MR/OR

Het belang van uw stem aan tafel.
De Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een soort ondernemingsraad. De MR heeft een eigen reglement. In dat reglement staan welke zaken het bevoegd gezag (= het schoolbestuur) met de MR moet overleggen, alvorens er besluiten worden genomen. Op schoolniveau heeft de MR instemming- of adviesrecht m.b.t. nieuw of veranderd beleid. Daarnaast heeft de MR tot taak het gevoerde beleid te toetsen. De MR heeft een ouder- en een personeelsgeleding.

Ouders

Over uw rol als ouder binnen de school.

Naast de ouderraad zijn er veel ouders die zich opgeven voor activiteiten binnen de school, als boekenpret, een excursie, handvaardigheidmiddag, Kerstknutselen, etc. Naast deze groep kent de school ook het LOT-team, bestaande puur uit ouders en een schoolbibliotheekgroep.

We beseffen ons dat we vaak een oproep doen aan ouders maar zonder uw hulp zijn deze activiteiten gewoon niet mogelijk.

Nieuwsbrieven

Het laatste nieuws verzamelen voor u in de maandelijkse nieuwsbrief.

Kalender

Alle activiteiten, gespreksweken, margedagen, feestdagen etc, in één overzicht.

Schoolgids

Bekijk of download de meest actuele versie van onze schoolgids.